Bezpieczny Trixbox

Dzisiaj prezentujemy mały przewodnik, który przeprowadzi was przez zmianę haseł w domyślnej instalacji Trixbox\’a.

Unikamy nieszyfrowanego połączenia przez http:

Zmieniamy \"Listen 80\" na \"#Listen 80\" w pliku \"/etc/httpd/conf/httpd.conf\"

Zmieniamy domyślny port dla serwera https:

Zmieniamy \"Listen 443\" na \"Listen 12444\" w pliku \"/etc/httpd/conf.d/ssl.conf\"

oraz \”\” na \”\”

Zmieniamy domyśly port na jakim nasłuchuje panel:

Zamień linię \";listen_port=4445\" na \"listen_port=12555\" w pliku \"/var/www/html/panel/op_server.cfg\"

Zabezpieczenie SSH:

– zmiana portu
Zamień linię \"#Port 22\" na \"Port 12666\" w pliku \"/etc/ssh/sshd_config\"

-logowanie na roota
Zamień linię \"#PermitRootLogin yes\" na \"PermitRootLogin no\" w pliku \"/etc/ssh/sshd_config\"

Zmiana hasła roota:

passwd

Dodajemy użytkownika z prawami logowania przez SSH:

adduser nazwa_usera
passwd hasło_usera

Zabezpieczamy MySQL:

mysqladmin -u asteriskuser -p password nowe_super_bezpieczne_hasło

Kiedy zostaniemy poproszeni o hasełko wpisujemy \”amp109\” – jest to domyśle hasło w Trixboxie.

Następnie musimy wprowadzić nowe hasło do plików konfiguracyjnych:

Zamień hasło \"AMPDBPASS\" w pliku \"/etc/amportal.conf\"

Zamień hasło \”password\” w pliku \”/etc/asterisk/cdr_mysql.conf\”

Zamień hasło \”dbpass\” w pliku \”/etc/asterisk/res_mysql.conf\”

iptables, chronimy połączenia przychodzące inne niż:

– SIP
– SSH
– WEB
– FOP

Po zmianie Twojego zewnętrznego adresu IP z 111.222.111.222 w skrypcie, można go skopiować bezpośrednio do konsoli.

IPTABLES=/sbin/iptables
$IPTABLES -F
$IPTABLES -F INPUT; $IPTABLES -P INPUT ACCEPT; $IPTABLES -Z INPUT
$IPTABLES -F FORWARD; $IPTABLES -P FORWARD ACCEPT; $IPTABLES -Z FORWARD
$IPTABLES -F OUTPUT; $IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT; $IPTABLES -Z OUTPUT
$IPTABLES -X
$IPTABLES -N ALEX-INPUT;
$IPTABLES -N REJECT-PKT;
$IPTABLES -N SYN-FLOOD;

$IPTABLES -A INPUT -j ALEX-INPUT
$IPTABLES -A ALEX-INPUT -i lo -j ACCEPT
$IPTABLES -A ALEX-INPUT -s 127.0.0.0/8 -j DROP
$IPTABLES -A ALEX-INPUT -d 127.0.0.0/8 -j DROP

$IPTABLES -A ALEX-INPUT -s 111.222.111.222 -j DROP

$IPTABLES -A ALEX-INPUT -p tcp -m tcp ! –syn -m state –state NEW -j DROP
$IPTABLES -A ALEX-INPUT -m state –state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
$IPTABLES -A ALEX-INPUT -p icmp -m icmp –icmp-type ping -j ACCEPT

$IPTABLES -A ALEX-INPUT -p tcp -m tcp –dport 12444 -j ACCEPT
$IPTABLES -A ALEX-INPUT -p tcp -m tcp –dport 12555 -j ACCEPT
$IPTABLES -A ALEX-INPUT -p tcp -m tcp –dport 12666 -j ACCEPT
$IPTABLES -A ALEX-INPUT -p udp -m udp –dport 5060 -j ACCEPT
$IPTABLES -A ALEX-INPUT -p udp -m udp –dport 5061 -j ACCEPT
$IPTABLES -A ALEX-INPUT -p udp -m udp –dport 10000:20000 -j ACCEPT

$IPTABLES -A ALEX-INPUT -j REJECT-PKT

$IPTABLES -A REJECT-PKT -p tcp -m tcp -j REJECT –reject-with tcp-reset
$IPTABLES -A REJECT-PKT -p udp -m udp -j REJECT –reject-with icmp-port-unreachable
$IPTABLES -A REJECT-PKT -p icmp -m icmp –icmp-type ping -j REJECT –reject-with icmp-host-unreachable

Zapisujemy iptables poleceniem:

service iptables save

Ustawiamy bootowanie skryptu iptables, przy starcie systemu:

ln -s /etc/init.d/iptables /etc/rc3.d/S20iptables

Zmiana hasła maint-password:

passwd-maint

Wpisujemy nowe hasło dwukrotnie.

Zmiana hasła do FOP\’a:

Zamień \”FOPPASSWORD=passw0rd\” to \”FOPPASSWORD=nowe_super_bezpieczne_hasło\” w pliku \”/etc/amportal.conf\”

Zmieniamy hasło dla użytkownika admin na stronie z nagraniami (ARI):

Zaień linię $ARI_ADMIN_PASSWORD =\”ari_password\” na $ARI_ADMIN_PASSWORD =\”nowe_super_bezpieczne_hasło\” w pliku \”/var/www/html/recordings/includes/main.conf.php\”

Zmieniamy hasło do AMP-Managera:

Zamień \”AMPMGRPASS=amp111\” na \”AMPMGRPASS=nowe_super_bezpieczne_hasło\” w pliku /etc/amportal.conf

Zamień \”secret = amp111\” na \”secret = nowe_super_bezpieczne_hasło\” w pliku \”/etc/asterisk/manager.conf\”

Jak dostać się do Trixbox\’a?

User page: https://111.222.111.222:12444/user/

Maintanance page: https://111.222.111.222:12444/maint/ (user=maint, pass=nowe_super_bezpieczne_hasło)

FreePBX page: https://111.222.111.222:12444/admin/ (user=maint, pass=nowe_super_bezpieczne_hasło)

Recordings page: https://111.222.111.222:12444/recordings/ (user=admin, pass=nowe_super_bezpieczne_hasło)

SSH : login with nazwa_usera oraz hasło_usera następnie wykonaj polecenie \”su -\” oraz podaj swoje nowe_super_bezpieczne_hasło root\’a 😉

Na koniec, 9 rad dotyczących bezpieczeństwa central telefonicznych.


Debian Lenny + AD 2008R2, czyli Samba > 3.4.1

Używanie Debian w środowisku Active Directory

Index

Debian Linux jest systemem operacyjnym. To potężne narzędzie, które może przynosić wiele korzyści w sieci. Używanie go w środowisku Windows może być bardzo trudne. Jest tam wiele przeszkód, które nie pozwalają na gładkie wprowadzenie systemu Debian Linux w sieci. Pierwszą rzeczą, i bardzo ważną, jest wprowadzenie autentyczności dla konta użytkownika.

Jeśli stacje robocze są w domenie Active Directory (AD), użytkownicy używają potwierdzenia autentyczności. Gdy nazwa użytkownika i hasło są używanie dla jednej lub drugiej usługi może to stwarzać dużo problemów. Jeśli kiedykolwiek czytelnik próbował postawić system Debian Linux w produkcji, prawdopodobnie napotkał ten problem. Dodatkowo, w środowisko AD, administratorzy mogą logować się do jakiejkolwiek maszyny i rozwiązywać problemy wykorzystując hasło administratora domeny.

Co mamy do tej pory to: aktywna nazwa użytkownika i hasło do bazy danych, które jest ciągle wykorzystywane do potwierdzenia autentyczności w usługach sieciowych. To luksusy, które powinny wyznaczać drogę jaką trzeba podążać. Jeśli nie można ustalić autentyczności użytkowników do domeny AD, wtedy usługi udostępniane na zewnątrz są niepewne i należy stworzyć oraz uaktualnić bazę danych użytkowników.

Potwierdzenie autentyczności AD nie należy do działania Debian’a, więc jest potrzebne jakieś oprogramowanie, które musi być użyte do zezwolenia na współpracę między dwoma programami. Oprogramowanie, które to umożliwia jest nazywane Sambą. Zajmuje się ona udostępnianiem plików i innych cech sieci, co jest charakterystyczne dla komputerów z systemem Windows. Winbind jest składnikiem Samby, który odwzorowuje (mapping) użytkownika i grupy z Active Directory do języka Linux. Kerberos jest nisko-poziomowym protokołem używanym do potwierdzenia autentyczności hasła w sieci, gdzie jest używana nieszyfrowana transmisja z sesją AD.

Instrukcja ta pokaże jak zainstalować udostępniany folder używając do tego systemu Debian z linuxowy serwerem plików. Można przypuszczać, że wystarczy skorzystać z prawa jakie ma konto root. Te parę kroków jest konieczne do wykorzystania potencjału systemu Debian w AD. W skrócie zostanie to przedstawione poniżej.

Instalowanie niezbędnych paczek używanych przez Debian w środowisku Active Directory

Paczki te są potrzebne do zainstalowania prostego serwera plików Samba używanego przez Debian Lenny i przy autentyfikacji w środowisku AD. Instalujemy Sambę oraz Kerberos’s następującym poleceniem:

aptitude install samba ntpdate smbclient winbind krb5-config krb5-user

Niestety w repozytoriach do Lennego, nie znajdziemy odpowiedniej wersji Samby, dlatego skorzystamy z backportów.

Dodajemy do pliku etc/apt/sources.list wpis:

deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib non-free

uruchamiamy apt-get update i importujemy klucze do repozytorium:

apt-get install debian-backports-keyring
aptitude -t lenny-backports install samba ntpdate smbclient winbind krb5-config krb5-user

Wstawiamy w Workgroup/domena informacje kiedy ma być wprowadzony. Zostanie zainstalowany jakiś plik .conf do wykorzystania. W tej chwili nie będziemy się martwić o serwer WINS. Gdy proces zostanie zakończony Daemons automatycznie się uruchomi. Potrzebujemy zastopować działąnie tego pliku podczas jego konfiguracji. Żeby zatrzymać działanie Samby oraz Winbind wpisujemy:

/ etc/init.d /samba stop
/ etc/init.d /winbind stop

Tworzenie pliku konfiguracyjnego używanego przez Debian w środowisku AD

Wszystkie pliki konfiguracyjne znajdują  się w folderze /etc/samba. Warto jest przeczytać je i w celu stworzenia odpowiedniej wiedzy – modyfikować (po uprzednim skopiowaniu oryginalnych plików!).

mkdir /etc/samba/copyconf
mv /etc/samba/* /etc/samba/copyconf/

tworząc własny plik /etc/samba/smb.conf dobrze jest upewnić się czy domena jest zgodna

nano /etc/samba/smb.conf
#/etc/samba/smb.cnf[global]workgroup              =       ((DOMAIN))

server string          =       %h server

wins support           =       no

socket options         =       TCP_NODELAY

large readwrite        =       no

log level              =      1

log file               =       /var/log/samba/samba.%m.log

security               =       ads

realm                  =       ((DOMAIN)).COM

encrypt passwords      =       yes

obey pam restrictions  =        yes

winbind use default domain     =      yes

winbind enum users             =      yes

winbind enum groups            =       yes

template shell                 =       /bin/bash

idmap uid                      =       10000-20000

idmap gid                      =       10000-20000

 

Konfiguracja i testowanie Kerberos przy użyciu Debian w środowisku AD

Ponieważ Samba już  wie jaką jest częścią domeny mamy podstawową jej konfigurację. Potrzebujemy teraz autentykacji jej pracy. Kerberos jest oprogramowaniem, które łączy się z domeną AD w celu autentykacji użytkowników. Bardzo ważne jest to, żeby czas na serwerze był  zsynchronizowany z kontrolerem domeny AD.

sync time
ntpdate ((domain controller))

Edytujemy plik konfiguracyjny Kerberos w celu prawidłowego określenia kontrolera domeny.

nano /etc/krb5.conf

ważna część to konfiguracja domeny /etc/krb5.conf :

[libdefaults]default_realm = ((DOMAIN)).COM[realms]

((DOMAIN)).COM = {

kdc = ((domain controller))

kdc = ((backup DC))

admin_server = (domain controller))

}

[domain_realm]

.((domain)).com = ((domain controller)).((domain)).COM

Można testować możliwości Kerberosa sprawdzając hasło użytkownika przez wpisanie:

kinit ((username))

następnie typ:

klist

Jeżeli efekt końcowy wygląda tak jak poniżej, wszystko jest gotowe.

Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0Default principal: (username)@(domain).COMValid starting     Expires            Service principal

04/27/09 13:54:23  04/27/09 23:54:26  krbtgt/(domain).COM@(domain).COM

renew until 04/27/09 23:54:23

Numerowanie kont w AD w Linuksie poprzez Winbind używając Debian w środowisku AD

Do numerowania użytkowników w AD najpierw trzeba dokonać aktualizacji pliku nsswitch.conf:

nano /etc/nsswitch.conf

dodajemy “winbind” do passwd i w linii grupy. Jeżeli posiadamy “compat” w lini, można zrobić coś takiego:

passwd:         compat winbindpasswd_compat:  winbindgroup:          compat winbind

group_compat:   winbind

Przyłączenie serwera Debian Linux do AD – użycie Debian w środowisku AD

Gdy już wszystko mamy skonfigurowane uruchamiamy Sambe i Winbind:

/etc/init.d/winbind start && /etc/init.d/samba start

Jeżeli wszystkie pozostałe kroki zostały poprawnie wykonane, można teraz bez problemu przyłączyć komputer do domeny. Dla komputera tworzymy konto w AD.

net ads join -U ((administrative user))

powinniśmy zobaczyć:

Joined ((server name)) to realm ((domain)).com

Możemy przetestować  Winbind oraz poprawność jego działania wpisując:

wbinfo -t

 

Autoryzacja Winbind w celu autentykacji użytkowników na serwerze – użycie Debian w środowisku AD

Pozwoli to na logowanie do hosta na konta AD. Należy edytować następujące pliki, które powinny wyglądać tak:

# /etc/pam.d/common-accountaccount    sufficient    pam_winbind.soaccount    required    pam_unix.so

# /etc/pam.d/common-auth

auth    sufficient    pam_winbind.so

auth    required    pam_unix.so use_first_pass nullok_secure

# /etc/pam.d/common-session

session    required    pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0066

session    sufficient    pam_winbind.so

session required    pam_unix.so

Bardzo ważne jest to, żeby w “obey pam restriction” było ustawione „yes” (w pliku smb.conf), żeby powyższe ustawienia były efektywne.

Nadawanie dostępu administracyjnego w AD w Debian Linux Server

Polecenie sudo pozwala administratorowi systemu dopasować autentykacje dla grupy lub użytkownika do nadania odpowiednich możliwości działania. Przypuścimy, że mamy domenę zabezpieczonej grupy nazwanej ‘TCP’. Następujące polecenie nada grupie w AD odpowiednie prawa i dostęp:

aptitude install sudo
visudo

przesuniemy do samego końca i dodamy linie:

%(domain)\\tcp ALL =(ALL) ALL

Po wykonaniu tego polecenia grupa ‘TCP’ pełny dostęp do serwera co z wiadomych względów nie jest bezpieczne.

Tworzenie grupy udostępniającej w domenie grupy przy użyciu Samby – użycie Debian w środowisku AD

Jak tylko dołączyłeś do serwera Samby w swojej domenie i po wywołaniu identyfikacji użytkownika – tworzenie udostępniania i dostępu grupy do plików jest proste. Musimy stworzyć folder, który jest własnością root’a i domeny grupy. Samba odziedziczy dostęp po folderze nadrzędnym. Przykład  dla stwarzania folderu w domenie grupy nazwijmy „corporate_HR ”. Domena jest zatytułowana “ acme ”. Tam jest  administracyjna grupa wsparcia “ admins”. Ustawiając dostęp do folderu na ‘2771’ powoduje, że Root i grupa „corporete HR” ma pełen dostęp. To zmusi wszystkie nowe pliki utworzone pod folderem HR do wzięcia parametru grupowego z tej rodziny. Używając parametru “force group ” należy upewnić się, że pozwolenia są odpowiednio dobrane i członek z grupy „ACME\\admins ” ma dostęp do plików.

Logujemy się jako root

instalacja pliku systemowego

cd /homemkdir HRchgrp corporate_HR HR

chmod 2771 HR

instalacja udostępniania:

[HR]comment    =    share for corporate HR groupreadonly    =   no

inherrit owner    =    yes

inherit permissions    =    yes

authorized users    =    @ACME\\corporate_HR @ACME\\admins

force group    =    ACME\\corporate_HR