Naprawa typowego uszkodzenia APC Back-UPS RS 500

Rozpoznanie i podłoże usterki

Ze względu na błędną aplikację układu UC3842B w przetwornicy zasilacza awaryjnego APC Back-UPS RS 500, po dłuższym czasie użytkowania (>3 cykle wymiany baterii, 10 lat od produkcji) ulega uszkodzeniu układ ładowania akumulatora.
Objawy – pulsowanie wszystkich trzech diód – wskazywałyby raczej na konieczność wymiany akumulatora.

Niestety, bez wymiany może się nie obejść – jeżeli reakcja na ten stan nie wystąpi wystarczająco wcześnie, może dojść do głębokiego jego rozładowania, bezpowrotnego uszkodzenia i konieczności zakupu nowego modułu bateryjnego. Zapobiec temu możemy przez monitorowanie stanu zasilacza awaryjnego przez Nagios korzystając z wtyczki check_apcupsd.

Celem naprawy uszkodzonego zasilacza konieczna jest wymiana uszkodzonego kondensatora oznaczonego C7, nie spełniającego już swojej funkcji ze względu na długotrwałą pracę przy wysokiej częstotliwości oraz na granicy parametrów.

Naprawa uszkodzenia

Naprawa wymaga podstawowej umiejętności posługiwania się lutownicą, pewnej ręki oraz dozy zdrowego rozsądku. Ze względu na możliwość kontaktu z napięciem niebezpiecznym dla zdrowia i życia, w przypadku braku jednego z nich – lepiej skorzystać z pomocy serwisu APC bądź pozwolić zasilaczowi przejść na zasłużoną emeryturę i wybrać młodszy model zasilacza awaryjnego o zbliżonych parametrach.
Po uprzednim odłączeniu zasilania sieciowego, podtrzymywanych urządzeń oraz akumulatora (najpierw czarny zacisk) oraz chwili poświęconej przez nas na kontemplacji dalszej części instrukcji, a przez kondensatory na utracie ładunku, możemy przystąpić do otwarcia obudowy przez odkręcenie śrub z tyłu UPS, ostrożne wysunięciu tylnej ścianki i rozchylenie bocznych. Gorąco polecam wykonanie dokumentacji (najłatwiej fotograficznej) połączeń – konieczne do wygodnej pracy będzie odłączenie wszystkich kabli od płyty głównej zasilacza awaryjnego.

\"\"

W rewizji 3 tego zasilacza, jest to czarny kondensator na prawo od układu UC3842B w prawym górnym rogu płyty głównej.
Poniższe zdjęcie, ze względu na wyraźniej widoczną polaryzację przedstawia wymieniony już kondensator.
Wykorzystać do tego powinniśmy przewlekany kondensator elektrolityczny dobrej jakości o pojemności 22 mikrofaradów i napięciu min. 16V.

\"\"

Weryfikacja poprawności naprawy

Przed ponownym podłączeniem akumulatora, a po ponownym zamknięciu obudowy powinno się sprawdzić napięcie ładowania na zaciskach modułu bateryjnego. Korzystając z multimetru mierzymy jego poziom po włączeniu zasilacza – poprawny stan to ok. 14V.

Konfiguracja Nagios

Konfiguracja Nagios
To właśnie w pliku nagios.cfg znajdują się wszystkie ważniejsze ścieżki do poszczególnych plików z konfiguracją hostów w sieci. Można powiedzieć, że jest to serce programu Nagios. W pliku nagios.cfg są ścieżki do plików konfiguracyjnych, wśród których wyróżniamy:
a) Katalog z plikami cfg, które reprezentują hosty w sieci. Przykład dla localhost.cfg o nazwie zie-srv-nagios znajduje się poniżej. Najpierw zdefiniowany jest host, który używa template o nazwie linux-server, a następnie zdefiniowane są określone usługi, które także mają swoje templete o nazwie generic-service oraz local-service.

define host{
use linux-server
host_name zie-srv-nagios
alias Nagios 3.0.6
address 127.0.0.1
}
define service {
use generic-service
service_description Memory
host_name zie-srv-nagios
check_command check_linux_free_memory.pl!20!10
}

define service{
use local-service
host_name zie-srv-nagios
service_description PING
check_command check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}
define service{
use generic-service
host_name zie-srv-nagios
service_description Total Processes
check_command check_procs!250!400
}


b) commands.cfg – do tego pliku odwołuje się każdy plik (w naszym przypadku localhost.cfg) w którym jest użyta komenda „check_command”. To właśnie tu następuje zdefiniowanie komendy. Oprócz podania nazwy komendy trzeba podać ścieżkę w której dany plugin się znajduje ($USER1$ jest częścią ścieżki, która jest zdefiniowana w pliku resource.cfg; przeważnie jest to /usr/local/nagios/libexec)

define command{
command_name check_linux_free_memory.pl
command_line /usr/bin/perl $USER1$/check_linux_free_memory.pl -w $ARG1$ c $ARG2$
}
define command{
command_name check_procs
command_line $USER1$/check_procs.sh -w $ARG1$ -c $ARG2$
}

define command{
command_name check_ping
command_line $USER1$/check_ping -H $HOSTADDRESS$ -w $ARG1$ -c $ARG2$ -p 5
}


c) templates.cfg – zdefiniowane templete dla hosta i usług (o nazwach generic-host, linux-server, generic-service i local-service)

define host{
name generic-host
notifications_enabled 1
event_handler_enabled 1
flap_detection_enabled 1
failure_prediction_enabled 1
process_perf_data 1
retain_status_information 1
retain_nonstatus_information 1
notification_period 24×7
register 0
}
define host{
name linux-server
use generic-host
check_period 24×7
check_interval 5
retry_interval 1
max_check_attempts 10
check_command check-host-alive
notification_period workhours
notification_interval 120
notification_options d,u,r
contact_groups admins
register 0
}

define service{
name generic-service
active_checks_enabled 1
passive_checks_enabled 1
parallelize_check 1
obsess_over_service 1
check_freshness 0
notifications_enabled 1
event_handler_enabled 1
flap_detection_enabled 1
failure_prediction_enabled 1
process_perf_data 1
retain_status_information 1
retain_nonstatus_information 1
is_volatile 0
check_period 24×7
max_check_attempts 3
normal_check_interval 10
retry_check_interval 2
contact_groups admins
notification_options w,u,c,r
notification_interval 60
notification_period 24×7
register 0
}

define service{
name local-service
use generic-service
max_check_attempts 4
normal_check_interval 5
retry_check_interval 1
register 0
}

define contact{
name generic-contact
service_notification_period 24×7
host_notification_period 24×7
service_notification_options w,u,c,r,f,s
host_notification_options d,u,r,f,s
service_notification_commands notify-service-by-email
host_notification_commands notify-host-by-email
}

 

d) contacts.cfg – określenie kto ma być informowany o problemach

define contact{
contact_name AdminNagios
use generic-contact
alias Nagios Admin
email nagios@localhost ; email na który mają przychodzić powiadomienia
}
define contactgroup{
contactgroup_name admins
alias Nagios Administrators
members AdminNagios
}


e) timeperiod.cfg – określenie przedziałów czasowych dla których będzie działał Nagios; najlepiej jest użyć pliku przykładowego dostarczonego wraz z instalacją pakietu Nagios.
f) hostgroup.cfg – zdefiniowane grupy, które łatwo można później zlokalizować i przyporządkować w Nagios

define hostgroup{
hostgroup_name linux-servers
alias Linux Servers
members zie-srv-nagios
}
define hostgroup {
hostgroup_name Wszystko
alias Wszystkie Serwery
members *
}

define hostgroup {
hostgroup_name Serwery_PING
alias Serwery pingowane
members zie-srv-nagios
}


Najlepiej po każdej ingerencji w pliki konfiguracyjne uruchomić polecenie:

/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg


I zwracać uwagę na wszystkie errory oraz warning, które od razu pokazują plik w którym występuje niejasność lub brak zdefiniowania określonych parametrów do których jest odwołanie.

Konfiguracja pnp4nagios w systemie Debian

Konfiguracja pnp4nagios w systemie Debian

Index

Krok 1. Sprawdzenie czy pliki w folderach istnieją:
Na początek upewnić się czy plik process_perfdata.cfg oraz rra.cfg znajduje się w folderze /usr/local/pnp4nagios/etc/ . Jeżeli nie, najlepiej znaleźć pliki w katalogu pnp4nagios-0.6.2 (process_perfdata.cfg-sample oraz rra.cfg-sample), zmienić ich nazwy (bez ‘-sample’) i skopiować do powyższego folderu (/usr/local/pnp4nagios/etc/). Dodatkowo upewnić się przy process_perfdata.pl znajduje się w folderze, gdzie znajdują się wszystkie pluginy z Nagios (w moim przypadku /usr/local/nagios/libexec/), jeżeli nie znajdujemy plik process_perfdata.pl-sample, zmieniamy nazwę na process_perfdata.pl i umieszczamy go w folderze /libexec.

Krok 2. Kolejnym krokiem jest edycja pliku konfiguracyjnego nagios.cfg. Edycji i zmian należy dokonać według poniższych wartości:

process_performance_data=1
service_perfdata_file=/usr/local/pnp4nagios/var/service-perfdata
service_perfdata_file_template=DATATYPE::SERVICEPERFDATA\\tTIMET::$TIMET$\\tHOSTNAME::$HOSTNAME$\\tSERVICEDESC::$SERVICEDESC$\\tSERVICEPERFDATA::$SERVICEPERFDATA$\\tSERVICECHECKCOMMAND::$SERVICECHECKCOMMAND$\\tHOSTSTATE::$HOSTSTATE$\\tHOSTSTATETYPE::$HOSTSTATETYPE$\\tSERVICESTATE::$SERVICESTATE$\\tSERVICESTATETYPE::$SERVICESTATETYPE$
service_perfdata_file_mode=a
service_perfdata_file_processing_interval=15
service_perfdata_file_processing_command=process-service-perfdata-file
host_perfdata_file=/usr/local/pnp4nagios/var/host-perfdata
host_perfdata_file_template=DATATYPE::HOSTPERFDATA\\tTIMET::$TIMET$\\tHOSTNAME::$HOSTNAME$\\tHOSTPERFDATA::$HOSTPERFDATA$\\tHOSTCHECKCOMMAND::$HOSTCHECKCOMMAND$\\tHOSTSTATE::$HOSTSTATE$\\tHOSTSTATETYPE::$HOSTSTATETYPE$
host_perfdata_file_mode=a
host_perfdata_file_processing_interval=15
host_perfdata_file_processing_command=process-host-perfdata-file

 

Krok 3. Edycja pliku konfiguracyjnego templates.cfg (w moim przypadku uzupełnienie o następujące wpisy):

define host {
name host-pnp
register 0
action_url /pnp4nagios/graph?host=$HOSTNAME$&srv=_HOST_
}
define service {
name srv-pnp
register 0
action_url /pnp4nagios/graph?host=$HOSTNAME$&srv=$SERVICEDESC$
}


Szczególną uwagę przywiązujemy do ścieżki, która zaczyna się od /pnp4nagios/…. Należy pamiętać o tym, że ścieżka może być inna co zależy od ustawień instalacji.

Krok 4. Dodajemy w definicji hostów i usług następujące wiersze (należy zwrócić uwagę na ścieżki!):

Dla hosta:

action_url /nagios/pnp/index.php?host=$HOSTNAME$


Dla usługi:

action_url /nagios/pnp/index.php?host=$HOSTNAME$&srv=$SERVICEDESC$

 

W moim przypadku wpiszemy na dole przed } to:

define service{
name generic-service ; The \’name\’ of this service template
active_checks_enabled 1
passive_checks_enabled 1
parallelize_check 1
obsess_over_service 1
check_freshness 0
notifications_enabled 1
event_handler_enabled 1
flap_detection_enabled 1
failure_prediction_enabled 1
process_perf_data 1
retain_status_information 1
retain_nonstatus_information 1
notification_interval 0
is_volatile 0
check_period 24×7
normal_check_interval 5
retry_check_interval 1
max_check_attempts 4
notification_period 24×7
notification_options w,u,c,r
contact_groups admins
register 0
action_url /pnp4nagios/graph?host=$HOSTNAME$&srv=$SERVICEDESC$
}

 

define host{
name ogolnie-host ; The \’name\’ of this service template
notifications_enabled 1
event_handler_enabled 1
flap_detection_enabled 1
failure_prediction_enabled 1
process_perf_data 1
retain_status_information 1
retain_nonstatus_information 1
check_command check-host-alive
max_check_attempts 10
notification_interval 0
notification_period 24×7
notification_options d,u,r
contact_groups admins
register 0
action_url /pnp4nagios/graph?host=$HOSTNAME$
}

 

Na poniższym rysunku zaznaczyłem te dwa odnośniki:

[singlepic id=28 w=320 h=240 float=center]

Krok 5. Edytujemy plik konfiguracyjny command.cfg i uzupełniamy o następujące wiersze:

define command {
command_name process-service-perfdata
command_line /usr/bin/perl /usr/local/nagios/libexec/process_perfdata.pl
command_line /usr/bin/printf \”%b\” \”$LASTSERVICECHECK$\\t$HOSTNAME$\\t$SERVICEDESC$\\t$SERVICESTATE$\\t$SERVICEATTEMPT$\\t$SERVICESTATETYPE$\\t$SERVICEEXECUTIONTIME$\\t$SERVICELATENCY$\\t$SERVICEOUTPUT$\\t$SERVICEPERFDATA$\\n\” >> /usr/local/nagios/var/service-perfdata.out
}
define command {
command_name process-host-perfdata
command_line /usr/bin/perl /usr/local/nagios/libexec/process_perfdata.pl -d HOSTPERFDATA
command_line /usr/bin/printf \”%b\” \”$LASTHOSTCHECK$\\t$HOSTNAME$\\t$HOSTSTATE$\\t$HOSTATTEMPT$\\t$HOSTSTATETYPE$\\t$HOSTEXECUTIONTIME$\\t$HOSTOUTPUT$\\t$HOSTPERFDATA$\\n\” >> /usr/local/nagios/var/host-perfdata.out
}

define command{
command_name process-service-perfdata-file
command_line /usr/local/nagios/libexec/process_perfdata.pl –bulk=/usr/local/pnp4nagios/var/service-perfdata
}

define command{
command_name process-host-perfdata-file
command_line /usr/local/nagios/libexec/process_perfdata.pl –bulk=/usr/local/pnp4nagios/var/host-perfdata
}

 

stare wpisy dezaktywujemy, czyli dodajemy ‘#’ przed wierszami:

#\’process-host-perfdata\’ command definition
#define command{
# command_name process-host-perfdata
# command_line /usr/bin/printf \”%b\” #$LASTHOSTCHECK$\\t$HOSTNAME$\\t$HOSTSTATE$\\t$HOSTATTEMPT$\\t$HOSTSTATETYPE$\\t$HOST#EXECUTIONTIME$\\t$HOSTOUTPUT$\\t$H$
# }
# \’process-service-perfdata\’ command definition
#define command{
# command_name process-service-perfdata
# command_line /usr/bin/printf \”%b\” #\”$LASTSERVICECHECK$\\t$HOSTNAME$\\t$SERVICEDESC$\\t$SERVICESTATE$\\t$SERVICEATTEMPT$\\t#$SERVICESTATETYPE$\\t$SERVICEEX$
# }

 

Krok 6. Czas na weryfikacje instalacji poprzez plik, który jest dostarczony w pakiecie z pnp4nagios (plik o nazwie ‘verify_pnp_config’):

cd pnp4nagios-0.6.2/contrib/
chmod 755 verify_pnp_config
./verify_pnp_config -m bulk


Dokładniejszy opis znajduje się pod linkiem:
verify_pnp_config

Jeżeli wszystko się zgadza możemy podziwiać efekty naszej pracy:

[singlepic id=29 w=320 h=240 float=center]

Dodatkowo:
wykonać polecenie:

a2enmod rewrite


oraz wyłączyć magic_quotes (magic_qoutes= Off) w pliku php.ini

Instalacja pnp4nagios 0.6.2 – Debian

Instalacja pnp4nagios 0.6.2 – Debian
Przygotowujac się do instalacji pnp4nagios należy doinstalować narzędzie RRDtool wraz z dodatkami.

apt-get install rrdtool librrd2-dev librrds-perl

Następnie pobieramy i rozpakowujemy plik oraz wchodzimy do katalogu:

wget http://downloads.sourceforge.net/project/pnp4nagios/PNP-0.6/pnp4nagios-0.6.2.tar.gz?use_mirror=mesh
tar –xvzf pnp4nagios-0.6.2.tar.gz
cd pnp4nagios-0.6.2

Po wpisaniu komendy:

./configure

Na samym końcu przyglądamy gdzie zostanie zainstalowany pnp4nagios i w szczególności musimy zwrócić uwagę na poprawność ścieżki do RRDtool.

*** Configuration summary for pnp4nagios-0.6.rc3 10-11-2009 ***
General Options:
————————- ——————-
Nagios user/group: nagios nagios
Install directory: /usr/local/pnp4nagios
HTML Dir: /usr/local/pnp4nagios/share
Config Dir: /usr/local/pnp4nagios/etc
Location of rrdtool binary: /usr/bin/rrdtool Version 1.2.12
RRDs Perl Modules: FOUND (Version 1.2012)
RRD Files stored in: /usr/local/pnp4nagios/var/perfdata
process_perfdata.pl Logfile: /usr/local/pnp4nagios/var/perfdata.log
Perfdata files (NPCD) stored in: /usr/local/pnp4nagios/var/spool
Web Interface Options: ————————- ——————-
HTML URL: http://localhost/pnp4nagios/
Apache Config File: /etc/apache2/conf.d/pnp4nagios.conf
Review the options above for accuracy. If they look okay,
type \’make all\’ to compile.

W kolejnym kroku wykonujemy następujące komendy:

make all
make install
make install-webconf
make install-config
make install-init

Dodatek pnp4nagios w wersji 0.6.2 do Nagios3 został zainstalowany. Teraz najwięcej czasochłonnego zadania czyli konfiguracja, która umożliwi współdziałanie tych dwóch aplikacji. Dobrze jest się upewnić czy wszystkie ścieżki oraz katalogi, które zostały podane w instalacji, istnieją.

Instalacja Nagios, Plugins, NRPE w Systemie Debian

Instalacja i konfiguracja Nagios 3.2.0, Nagios-Plugins 1.4.14, NRPE 2.12 w Debianie

Ze względu na błędne kodowanie WordPress komendy z myślnikiem \’-\’ wpisywać ręcznie

Index

System do monitorowania, między innymi serwerów, jest potrzebny. Można go wykorzystać do profesjonalnych rozwiązań jak i do zabawy. W poniższym artykule postaram się opisać szybką instalacje i zamieścić parę porad dla początkujących.

DLA SERWERA NAGIOS
Instalacja Nagios\’a i pluginów
Na początek będą potrzebne następujące paczki (oprócz php):

apt-get install apache2 libapache2-mod-php5
apt-get install libgd2-xpm libpng12-dev libjpeg62-dev libgd-tools libpng-dev
apt-get install make gcc g++

Tworzymy nowego użytkownika i grupę o takiej samej nazwie:

/usr/sbin/useradd –m –s /bin/bash nagios
passwd nagios
groupadd nagios
usermod –G nagios nagios
usermod -G www-data,nagios www-data


Tworzymy katalog w którym umieścimy pliki instalacyjne oraz wszystkie pliki konfiguracyjne:

mkdir /usr/local/nagios
chown –R nagios:nagios /usr/local/nagios

Następnie ściągamy pliki „nagios-3.2.0.tar.gz”, „nagios-plugins-1.4.14.tar.gz” oraz „nrpe-2.12.tar.gz” (odnośniki na stronie: Nagios download)

wget http://downloads.sourceforge.net/project/nagios/nagios-3.x/nagios-3.2.0/nagios-3.2.0.tar.gz?use_mirror=kent
wget http://downloads.sourceforge.net/project/nagiosplug/nagiosplug/1.4.14/nagios-plugins-1.4.14.tar.gz?use_mirror=mesh
wget http://downloads.sourceforge.net/project/nagios/nrpe-2.x/nrpe-2.12/nrpe-2.12.tar.gz?use_mirror=heanet

Każdy plik rozpakowujemy poleceniem:

tar –zxvf “nazwa ściągniętego pliku”


NAGIOS instalacja

Uwaga: przed \’prefix\’ i każdym \’with\’ są dwa myślniki.

cd nagios-3.2.0
./configure –prefix=/usr/local/nagios –with-cgiurl=/nagios/cgi-bin –with-htmurl=/nagios/ –with-nagios-user=nagios –with-nagios-group=nagios –with-command-group=nagios


Powyższa komenda między innymi ustala ścieżki do folderów, gdzie będą instalowane poszczególne elementy Nagiosa.
Kolejnym krokiem to kompilacja kodu źródłowego Nagiosa oraz instalacja głównego programu (gdzie będą pliki CGI oraz HTML) spryptu init (w /etc/init.d), przykładowej konfiguracji (pliki konfiguracyjne Nagiosa dla localhosta), akceptowanie zewnętrznych katalogów z komendami dla Nagiosa oraz plik konfiguracyjny Nagiosa w folderze conf.d w Apache.

make all
make install
make install-init
make install-config
make install-commandmode
make install-webconf


Instalacja pluginów jest szybka. Po rozpakowaniu pliku „nagios-plugins-1.4.14.tar.gz” wykonujemy następujące polecenia:

cd nagios-plugins-1.4.14
./configure –with-nagios-user=nagios –with-nagios-group=nagios
make
make install


Następnie tworzymy konto AdministratorNagios do logowania się do Nagiosa poprzez przeglądarkę internetową i podajemy hasło, które będzie później potrzebne. Po czym restartujemy Apache.

cp /etc/apache2/conf.d/nagios.conf /etc/apache2/sites-available/nagios.conf
rm /etc/apache2/conf.d/nagios.conf
a2ensite nagios.conf


Edytujemy plik nagios.conf I zamieniamy linijke:

Alias /nagios/ \”/usr/local/nagios/share\”


Na:

Alias /nagios \”/usr/local/nagios/share\”


Po czym tworzymy plik i podajemy hasło dla AdministratorNagios:

htpasswd –c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users AdministratorNagios
/etc/init.d/apache2 restart

W ten sposób instalacja Nagiosa została zakończona. Można wykonać: /etc/init.d/nagios3 restart (restart wykonuje się po każdej ingerencji w pliki Nagiosa)

Instalacja NRPE do komunikacji między serwerem Nagios a klientami
DLA SERWERA
Po rozpakowaniu pliku „nrpe-2.12.tar.gz” wykonujemy:

cd nrpe-2.12
./configure
make all
make install-plugin
make install-daemon
make install-daemon-config
make install-xinetd
apt-get install libcurl4-openssl-dev

Zainstalowany zostanie plugin NRPE, deamon, przykładowy plik konfiguracyjny oraz xinetd (NRPE daemon będzie działał pod tą usługą). Co najważniejsze (tylko w przypadku serwera!) dodajemy wpis do pliku command.cfg (znajduje się w /usr/local/nagios/etc/)

define command{
command_name check_nrpe
command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$
}

$USER1$ to ścieżka, która jest skonfigurowana w pliku resource.cfg
Dodatkowo na serwerze trzeba edytować plik /etc/local/nagios/etc/nrpe.cfg i dodać w nim linijkę:

allowed_hosts= !adres_IP_klienta!

DLA KLIENTA
Dla klienta nie ma potrzeby instalowania Nagiosa. Potrzebne jest jedynie zainstalowanie pluginów oraz NRPE (można postępować według powyższej instrukcji). W przypadku NRPE, po zainstalowaniu, dodatkowo edytujemy linijkę only_from w pliku /etc/xinetd.d/nrpe

only_from = !adres_IP_serwera_Nagios!


następnie edytujemy plik /etc/services I dodajemy wiersz:

nrpe 5666/tcp # NRPE


Po tych czynnościach restartujemy xinetd i sprawdzamy czy port 5666 nasłuchuje

/etc/init.d/xinetd restart
netstat –at | grep nrpe


Powinien wyświetlić sie następujący komunikat:

tcp 0 0 *:nrpe *:* LISTEN

Jeżeli taki komunikat nie pojawił się należy upewnić się czy został dodany wpis w pliku /etc/services, czy został wpisany poprawny adres serwera w pliku /etc/xinetd.d/nrpe, czy xinetd jest zainstalowany i uruchomiony oraz w ostateczności sprawdzić logi systemowe dla xinetd i nrpe.
Jeżeli daemon NRPE działa poprawnie, po wpisaniu komendy:

/usr/local/nagios/libexec/check_nrpe –H !adres_IP_SERWERA!

Powinien wyświetlić się komunikat dotyczący zainstalowanej wersji NRPE, na przykład:

NRPE v2.12

Dodatkowo na hoście klienta trzeba edytować plik /etc/local/nagios/etc/nrpe.cfg i dodać w nim, w zależności od tego co chcemy mieć sprawdzane, przykładowo:

command[check_users]=/usr/local/nagios/libexec/check_users -w 5 -c 10 command[check_load]=/usr/local/nagios/libexec/check_load -w 15,10,5 -c 30,25,20


a także

server_address= !adres_IP_serwera!

Podsumowując: po każdej modyfikacji jakiegokolwiek pliku, który łączy się z Nagios należy wykonać restart. Pluginy znajdują się w katalogu /libexec. Przykładowe pliki konfiguracyjne znajdują się w folderze /conf.d. W celu modyfikacji i wprowadzania nowych funkcji wykorzystuję się pliki: nagios.cfg (główny plik konfiguracji w którym określamy, które pliki mają być brane pod uwagę przy tworzeniu statystyk), commands.cfg (każda komenda check_ musi być tu zaimplementowana), resource.cfg (to tu znajdują się hasła oraz ścieżki, które można wykorzystać w prostych skrótach np.:$ARG1$), cgi.cfg (poszczególne ekrany przedstawiające statystyki w Nagios). Powtórzę kolejny raz: należy bardzo dokładnie przyjrzeć się przykładowej konfiguracji plików w katalogu conf.d.
W najbliższym czasie postaram się dołączyć opis instalacji i konfiguracji PNP4Nagios do tworzenia wykresów (wiem, że Munin też jest ok, ale potrzebowałem czegoś co jest zintegrowane z Nagios) oraz poradę jak zmienić skórkę w Nagios. Ewentualnie będę się starał dostosować do komentarzy.