Konfiguracja pnp4nagios w systemie Debian

Konfiguracja pnp4nagios w systemie Debian

Index

Krok 1. Sprawdzenie czy pliki w folderach istnieją:
Na początek upewnić się czy plik process_perfdata.cfg oraz rra.cfg znajduje się w folderze /usr/local/pnp4nagios/etc/ . Jeżeli nie, najlepiej znaleźć pliki w katalogu pnp4nagios-0.6.2 (process_perfdata.cfg-sample oraz rra.cfg-sample), zmienić ich nazwy (bez ‘-sample’) i skopiować do powyższego folderu (/usr/local/pnp4nagios/etc/). Dodatkowo upewnić się przy process_perfdata.pl znajduje się w folderze, gdzie znajdują się wszystkie pluginy z Nagios (w moim przypadku /usr/local/nagios/libexec/), jeżeli nie znajdujemy plik process_perfdata.pl-sample, zmieniamy nazwę na process_perfdata.pl i umieszczamy go w folderze /libexec.

Krok 2. Kolejnym krokiem jest edycja pliku konfiguracyjnego nagios.cfg. Edycji i zmian należy dokonać według poniższych wartości:

process_performance_data=1
service_perfdata_file=/usr/local/pnp4nagios/var/service-perfdata
service_perfdata_file_template=DATATYPE::SERVICEPERFDATA\\tTIMET::$TIMET$\\tHOSTNAME::$HOSTNAME$\\tSERVICEDESC::$SERVICEDESC$\\tSERVICEPERFDATA::$SERVICEPERFDATA$\\tSERVICECHECKCOMMAND::$SERVICECHECKCOMMAND$\\tHOSTSTATE::$HOSTSTATE$\\tHOSTSTATETYPE::$HOSTSTATETYPE$\\tSERVICESTATE::$SERVICESTATE$\\tSERVICESTATETYPE::$SERVICESTATETYPE$
service_perfdata_file_mode=a
service_perfdata_file_processing_interval=15
service_perfdata_file_processing_command=process-service-perfdata-file
host_perfdata_file=/usr/local/pnp4nagios/var/host-perfdata
host_perfdata_file_template=DATATYPE::HOSTPERFDATA\\tTIMET::$TIMET$\\tHOSTNAME::$HOSTNAME$\\tHOSTPERFDATA::$HOSTPERFDATA$\\tHOSTCHECKCOMMAND::$HOSTCHECKCOMMAND$\\tHOSTSTATE::$HOSTSTATE$\\tHOSTSTATETYPE::$HOSTSTATETYPE$
host_perfdata_file_mode=a
host_perfdata_file_processing_interval=15
host_perfdata_file_processing_command=process-host-perfdata-file

 

Krok 3. Edycja pliku konfiguracyjnego templates.cfg (w moim przypadku uzupełnienie o następujące wpisy):

define host {
name host-pnp
register 0
action_url /pnp4nagios/graph?host=$HOSTNAME$&srv=_HOST_
}
define service {
name srv-pnp
register 0
action_url /pnp4nagios/graph?host=$HOSTNAME$&srv=$SERVICEDESC$
}


Szczególną uwagę przywiązujemy do ścieżki, która zaczyna się od /pnp4nagios/…. Należy pamiętać o tym, że ścieżka może być inna co zależy od ustawień instalacji.

Krok 4. Dodajemy w definicji hostów i usług następujące wiersze (należy zwrócić uwagę na ścieżki!):

Dla hosta:

action_url /nagios/pnp/index.php?host=$HOSTNAME$


Dla usługi:

action_url /nagios/pnp/index.php?host=$HOSTNAME$&srv=$SERVICEDESC$

 

W moim przypadku wpiszemy na dole przed } to:

define service{
name generic-service ; The \’name\’ of this service template
active_checks_enabled 1
passive_checks_enabled 1
parallelize_check 1
obsess_over_service 1
check_freshness 0
notifications_enabled 1
event_handler_enabled 1
flap_detection_enabled 1
failure_prediction_enabled 1
process_perf_data 1
retain_status_information 1
retain_nonstatus_information 1
notification_interval 0
is_volatile 0
check_period 24×7
normal_check_interval 5
retry_check_interval 1
max_check_attempts 4
notification_period 24×7
notification_options w,u,c,r
contact_groups admins
register 0
action_url /pnp4nagios/graph?host=$HOSTNAME$&srv=$SERVICEDESC$
}

 

define host{
name ogolnie-host ; The \’name\’ of this service template
notifications_enabled 1
event_handler_enabled 1
flap_detection_enabled 1
failure_prediction_enabled 1
process_perf_data 1
retain_status_information 1
retain_nonstatus_information 1
check_command check-host-alive
max_check_attempts 10
notification_interval 0
notification_period 24×7
notification_options d,u,r
contact_groups admins
register 0
action_url /pnp4nagios/graph?host=$HOSTNAME$
}

 

Na poniższym rysunku zaznaczyłem te dwa odnośniki:

[singlepic id=28 w=320 h=240 float=center]

Krok 5. Edytujemy plik konfiguracyjny command.cfg i uzupełniamy o następujące wiersze:

define command {
command_name process-service-perfdata
command_line /usr/bin/perl /usr/local/nagios/libexec/process_perfdata.pl
command_line /usr/bin/printf \”%b\” \”$LASTSERVICECHECK$\\t$HOSTNAME$\\t$SERVICEDESC$\\t$SERVICESTATE$\\t$SERVICEATTEMPT$\\t$SERVICESTATETYPE$\\t$SERVICEEXECUTIONTIME$\\t$SERVICELATENCY$\\t$SERVICEOUTPUT$\\t$SERVICEPERFDATA$\\n\” >> /usr/local/nagios/var/service-perfdata.out
}
define command {
command_name process-host-perfdata
command_line /usr/bin/perl /usr/local/nagios/libexec/process_perfdata.pl -d HOSTPERFDATA
command_line /usr/bin/printf \”%b\” \”$LASTHOSTCHECK$\\t$HOSTNAME$\\t$HOSTSTATE$\\t$HOSTATTEMPT$\\t$HOSTSTATETYPE$\\t$HOSTEXECUTIONTIME$\\t$HOSTOUTPUT$\\t$HOSTPERFDATA$\\n\” >> /usr/local/nagios/var/host-perfdata.out
}

define command{
command_name process-service-perfdata-file
command_line /usr/local/nagios/libexec/process_perfdata.pl –bulk=/usr/local/pnp4nagios/var/service-perfdata
}

define command{
command_name process-host-perfdata-file
command_line /usr/local/nagios/libexec/process_perfdata.pl –bulk=/usr/local/pnp4nagios/var/host-perfdata
}

 

stare wpisy dezaktywujemy, czyli dodajemy ‘#’ przed wierszami:

#\’process-host-perfdata\’ command definition
#define command{
# command_name process-host-perfdata
# command_line /usr/bin/printf \”%b\” #$LASTHOSTCHECK$\\t$HOSTNAME$\\t$HOSTSTATE$\\t$HOSTATTEMPT$\\t$HOSTSTATETYPE$\\t$HOST#EXECUTIONTIME$\\t$HOSTOUTPUT$\\t$H$
# }
# \’process-service-perfdata\’ command definition
#define command{
# command_name process-service-perfdata
# command_line /usr/bin/printf \”%b\” #\”$LASTSERVICECHECK$\\t$HOSTNAME$\\t$SERVICEDESC$\\t$SERVICESTATE$\\t$SERVICEATTEMPT$\\t#$SERVICESTATETYPE$\\t$SERVICEEX$
# }

 

Krok 6. Czas na weryfikacje instalacji poprzez plik, który jest dostarczony w pakiecie z pnp4nagios (plik o nazwie ‘verify_pnp_config’):

cd pnp4nagios-0.6.2/contrib/
chmod 755 verify_pnp_config
./verify_pnp_config -m bulk


Dokładniejszy opis znajduje się pod linkiem:
verify_pnp_config

Jeżeli wszystko się zgadza możemy podziwiać efekty naszej pracy:

[singlepic id=29 w=320 h=240 float=center]

Dodatkowo:
wykonać polecenie:

a2enmod rewrite


oraz wyłączyć magic_quotes (magic_qoutes= Off) w pliku php.ini

Instalacja Nagios, Plugins, NRPE w Systemie Debian

Instalacja i konfiguracja Nagios 3.2.0, Nagios-Plugins 1.4.14, NRPE 2.12 w Debianie

Ze względu na błędne kodowanie WordPress komendy z myślnikiem \’-\’ wpisywać ręcznie

Index

System do monitorowania, między innymi serwerów, jest potrzebny. Można go wykorzystać do profesjonalnych rozwiązań jak i do zabawy. W poniższym artykule postaram się opisać szybką instalacje i zamieścić parę porad dla początkujących.

DLA SERWERA NAGIOS
Instalacja Nagios\’a i pluginów
Na początek będą potrzebne następujące paczki (oprócz php):

apt-get install apache2 libapache2-mod-php5
apt-get install libgd2-xpm libpng12-dev libjpeg62-dev libgd-tools libpng-dev
apt-get install make gcc g++

Tworzymy nowego użytkownika i grupę o takiej samej nazwie:

/usr/sbin/useradd –m –s /bin/bash nagios
passwd nagios
groupadd nagios
usermod –G nagios nagios
usermod -G www-data,nagios www-data


Tworzymy katalog w którym umieścimy pliki instalacyjne oraz wszystkie pliki konfiguracyjne:

mkdir /usr/local/nagios
chown –R nagios:nagios /usr/local/nagios

Następnie ściągamy pliki „nagios-3.2.0.tar.gz”, „nagios-plugins-1.4.14.tar.gz” oraz „nrpe-2.12.tar.gz” (odnośniki na stronie: Nagios download)

wget http://downloads.sourceforge.net/project/nagios/nagios-3.x/nagios-3.2.0/nagios-3.2.0.tar.gz?use_mirror=kent
wget http://downloads.sourceforge.net/project/nagiosplug/nagiosplug/1.4.14/nagios-plugins-1.4.14.tar.gz?use_mirror=mesh
wget http://downloads.sourceforge.net/project/nagios/nrpe-2.x/nrpe-2.12/nrpe-2.12.tar.gz?use_mirror=heanet

Każdy plik rozpakowujemy poleceniem:

tar –zxvf “nazwa ściągniętego pliku”


NAGIOS instalacja

Uwaga: przed \’prefix\’ i każdym \’with\’ są dwa myślniki.

cd nagios-3.2.0
./configure –prefix=/usr/local/nagios –with-cgiurl=/nagios/cgi-bin –with-htmurl=/nagios/ –with-nagios-user=nagios –with-nagios-group=nagios –with-command-group=nagios


Powyższa komenda między innymi ustala ścieżki do folderów, gdzie będą instalowane poszczególne elementy Nagiosa.
Kolejnym krokiem to kompilacja kodu źródłowego Nagiosa oraz instalacja głównego programu (gdzie będą pliki CGI oraz HTML) spryptu init (w /etc/init.d), przykładowej konfiguracji (pliki konfiguracyjne Nagiosa dla localhosta), akceptowanie zewnętrznych katalogów z komendami dla Nagiosa oraz plik konfiguracyjny Nagiosa w folderze conf.d w Apache.

make all
make install
make install-init
make install-config
make install-commandmode
make install-webconf


Instalacja pluginów jest szybka. Po rozpakowaniu pliku „nagios-plugins-1.4.14.tar.gz” wykonujemy następujące polecenia:

cd nagios-plugins-1.4.14
./configure –with-nagios-user=nagios –with-nagios-group=nagios
make
make install


Następnie tworzymy konto AdministratorNagios do logowania się do Nagiosa poprzez przeglądarkę internetową i podajemy hasło, które będzie później potrzebne. Po czym restartujemy Apache.

cp /etc/apache2/conf.d/nagios.conf /etc/apache2/sites-available/nagios.conf
rm /etc/apache2/conf.d/nagios.conf
a2ensite nagios.conf


Edytujemy plik nagios.conf I zamieniamy linijke:

Alias /nagios/ \”/usr/local/nagios/share\”


Na:

Alias /nagios \”/usr/local/nagios/share\”


Po czym tworzymy plik i podajemy hasło dla AdministratorNagios:

htpasswd –c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users AdministratorNagios
/etc/init.d/apache2 restart

W ten sposób instalacja Nagiosa została zakończona. Można wykonać: /etc/init.d/nagios3 restart (restart wykonuje się po każdej ingerencji w pliki Nagiosa)

Instalacja NRPE do komunikacji między serwerem Nagios a klientami
DLA SERWERA
Po rozpakowaniu pliku „nrpe-2.12.tar.gz” wykonujemy:

cd nrpe-2.12
./configure
make all
make install-plugin
make install-daemon
make install-daemon-config
make install-xinetd
apt-get install libcurl4-openssl-dev

Zainstalowany zostanie plugin NRPE, deamon, przykładowy plik konfiguracyjny oraz xinetd (NRPE daemon będzie działał pod tą usługą). Co najważniejsze (tylko w przypadku serwera!) dodajemy wpis do pliku command.cfg (znajduje się w /usr/local/nagios/etc/)

define command{
command_name check_nrpe
command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$
}

$USER1$ to ścieżka, która jest skonfigurowana w pliku resource.cfg
Dodatkowo na serwerze trzeba edytować plik /etc/local/nagios/etc/nrpe.cfg i dodać w nim linijkę:

allowed_hosts= !adres_IP_klienta!

DLA KLIENTA
Dla klienta nie ma potrzeby instalowania Nagiosa. Potrzebne jest jedynie zainstalowanie pluginów oraz NRPE (można postępować według powyższej instrukcji). W przypadku NRPE, po zainstalowaniu, dodatkowo edytujemy linijkę only_from w pliku /etc/xinetd.d/nrpe

only_from = !adres_IP_serwera_Nagios!


następnie edytujemy plik /etc/services I dodajemy wiersz:

nrpe 5666/tcp # NRPE


Po tych czynnościach restartujemy xinetd i sprawdzamy czy port 5666 nasłuchuje

/etc/init.d/xinetd restart
netstat –at | grep nrpe


Powinien wyświetlić sie następujący komunikat:

tcp 0 0 *:nrpe *:* LISTEN

Jeżeli taki komunikat nie pojawił się należy upewnić się czy został dodany wpis w pliku /etc/services, czy został wpisany poprawny adres serwera w pliku /etc/xinetd.d/nrpe, czy xinetd jest zainstalowany i uruchomiony oraz w ostateczności sprawdzić logi systemowe dla xinetd i nrpe.
Jeżeli daemon NRPE działa poprawnie, po wpisaniu komendy:

/usr/local/nagios/libexec/check_nrpe –H !adres_IP_SERWERA!

Powinien wyświetlić się komunikat dotyczący zainstalowanej wersji NRPE, na przykład:

NRPE v2.12

Dodatkowo na hoście klienta trzeba edytować plik /etc/local/nagios/etc/nrpe.cfg i dodać w nim, w zależności od tego co chcemy mieć sprawdzane, przykładowo:

command[check_users]=/usr/local/nagios/libexec/check_users -w 5 -c 10 command[check_load]=/usr/local/nagios/libexec/check_load -w 15,10,5 -c 30,25,20


a także

server_address= !adres_IP_serwera!

Podsumowując: po każdej modyfikacji jakiegokolwiek pliku, który łączy się z Nagios należy wykonać restart. Pluginy znajdują się w katalogu /libexec. Przykładowe pliki konfiguracyjne znajdują się w folderze /conf.d. W celu modyfikacji i wprowadzania nowych funkcji wykorzystuję się pliki: nagios.cfg (główny plik konfiguracji w którym określamy, które pliki mają być brane pod uwagę przy tworzeniu statystyk), commands.cfg (każda komenda check_ musi być tu zaimplementowana), resource.cfg (to tu znajdują się hasła oraz ścieżki, które można wykorzystać w prostych skrótach np.:$ARG1$), cgi.cfg (poszczególne ekrany przedstawiające statystyki w Nagios). Powtórzę kolejny raz: należy bardzo dokładnie przyjrzeć się przykładowej konfiguracji plików w katalogu conf.d.
W najbliższym czasie postaram się dołączyć opis instalacji i konfiguracji PNP4Nagios do tworzenia wykresów (wiem, że Munin też jest ok, ale potrzebowałem czegoś co jest zintegrowane z Nagios) oraz poradę jak zmienić skórkę w Nagios. Ewentualnie będę się starał dostosować do komentarzy.