Instalacja pnp4nagios 0.6.2 – Debian

Instalacja pnp4nagios 0.6.2 – Debian
Przygotowujac się do instalacji pnp4nagios należy doinstalować narzędzie RRDtool wraz z dodatkami.

apt-get install rrdtool librrd2-dev librrds-perl

Następnie pobieramy i rozpakowujemy plik oraz wchodzimy do katalogu:

wget http://downloads.sourceforge.net/project/pnp4nagios/PNP-0.6/pnp4nagios-0.6.2.tar.gz?use_mirror=mesh
tar –xvzf pnp4nagios-0.6.2.tar.gz
cd pnp4nagios-0.6.2

Po wpisaniu komendy:

./configure

Na samym końcu przyglądamy gdzie zostanie zainstalowany pnp4nagios i w szczególności musimy zwrócić uwagę na poprawność ścieżki do RRDtool.

*** Configuration summary for pnp4nagios-0.6.rc3 10-11-2009 ***
General Options:
————————- ——————-
Nagios user/group: nagios nagios
Install directory: /usr/local/pnp4nagios
HTML Dir: /usr/local/pnp4nagios/share
Config Dir: /usr/local/pnp4nagios/etc
Location of rrdtool binary: /usr/bin/rrdtool Version 1.2.12
RRDs Perl Modules: FOUND (Version 1.2012)
RRD Files stored in: /usr/local/pnp4nagios/var/perfdata
process_perfdata.pl Logfile: /usr/local/pnp4nagios/var/perfdata.log
Perfdata files (NPCD) stored in: /usr/local/pnp4nagios/var/spool
Web Interface Options: ————————- ——————-
HTML URL: http://localhost/pnp4nagios/
Apache Config File: /etc/apache2/conf.d/pnp4nagios.conf
Review the options above for accuracy. If they look okay,
type \’make all\’ to compile.

W kolejnym kroku wykonujemy następujące komendy:

make all
make install
make install-webconf
make install-config
make install-init

Dodatek pnp4nagios w wersji 0.6.2 do Nagios3 został zainstalowany. Teraz najwięcej czasochłonnego zadania czyli konfiguracja, która umożliwi współdziałanie tych dwóch aplikacji. Dobrze jest się upewnić czy wszystkie ścieżki oraz katalogi, które zostały podane w instalacji, istnieją.

Instalacja Nagios, Plugins, NRPE w Systemie Debian

Instalacja i konfiguracja Nagios 3.2.0, Nagios-Plugins 1.4.14, NRPE 2.12 w Debianie

Ze względu na błędne kodowanie WordPress komendy z myślnikiem \’-\’ wpisywać ręcznie

Index

System do monitorowania, między innymi serwerów, jest potrzebny. Można go wykorzystać do profesjonalnych rozwiązań jak i do zabawy. W poniższym artykule postaram się opisać szybką instalacje i zamieścić parę porad dla początkujących.

DLA SERWERA NAGIOS
Instalacja Nagios\’a i pluginów
Na początek będą potrzebne następujące paczki (oprócz php):

apt-get install apache2 libapache2-mod-php5
apt-get install libgd2-xpm libpng12-dev libjpeg62-dev libgd-tools libpng-dev
apt-get install make gcc g++

Tworzymy nowego użytkownika i grupę o takiej samej nazwie:

/usr/sbin/useradd –m –s /bin/bash nagios
passwd nagios
groupadd nagios
usermod –G nagios nagios
usermod -G www-data,nagios www-data


Tworzymy katalog w którym umieścimy pliki instalacyjne oraz wszystkie pliki konfiguracyjne:

mkdir /usr/local/nagios
chown –R nagios:nagios /usr/local/nagios

Następnie ściągamy pliki „nagios-3.2.0.tar.gz”, „nagios-plugins-1.4.14.tar.gz” oraz „nrpe-2.12.tar.gz” (odnośniki na stronie: Nagios download)

wget http://downloads.sourceforge.net/project/nagios/nagios-3.x/nagios-3.2.0/nagios-3.2.0.tar.gz?use_mirror=kent
wget http://downloads.sourceforge.net/project/nagiosplug/nagiosplug/1.4.14/nagios-plugins-1.4.14.tar.gz?use_mirror=mesh
wget http://downloads.sourceforge.net/project/nagios/nrpe-2.x/nrpe-2.12/nrpe-2.12.tar.gz?use_mirror=heanet

Każdy plik rozpakowujemy poleceniem:

tar –zxvf “nazwa ściągniętego pliku”


NAGIOS instalacja

Uwaga: przed \’prefix\’ i każdym \’with\’ są dwa myślniki.

cd nagios-3.2.0
./configure –prefix=/usr/local/nagios –with-cgiurl=/nagios/cgi-bin –with-htmurl=/nagios/ –with-nagios-user=nagios –with-nagios-group=nagios –with-command-group=nagios


Powyższa komenda między innymi ustala ścieżki do folderów, gdzie będą instalowane poszczególne elementy Nagiosa.
Kolejnym krokiem to kompilacja kodu źródłowego Nagiosa oraz instalacja głównego programu (gdzie będą pliki CGI oraz HTML) spryptu init (w /etc/init.d), przykładowej konfiguracji (pliki konfiguracyjne Nagiosa dla localhosta), akceptowanie zewnętrznych katalogów z komendami dla Nagiosa oraz plik konfiguracyjny Nagiosa w folderze conf.d w Apache.

make all
make install
make install-init
make install-config
make install-commandmode
make install-webconf


Instalacja pluginów jest szybka. Po rozpakowaniu pliku „nagios-plugins-1.4.14.tar.gz” wykonujemy następujące polecenia:

cd nagios-plugins-1.4.14
./configure –with-nagios-user=nagios –with-nagios-group=nagios
make
make install


Następnie tworzymy konto AdministratorNagios do logowania się do Nagiosa poprzez przeglądarkę internetową i podajemy hasło, które będzie później potrzebne. Po czym restartujemy Apache.

cp /etc/apache2/conf.d/nagios.conf /etc/apache2/sites-available/nagios.conf
rm /etc/apache2/conf.d/nagios.conf
a2ensite nagios.conf


Edytujemy plik nagios.conf I zamieniamy linijke:

Alias /nagios/ \”/usr/local/nagios/share\”


Na:

Alias /nagios \”/usr/local/nagios/share\”


Po czym tworzymy plik i podajemy hasło dla AdministratorNagios:

htpasswd –c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users AdministratorNagios
/etc/init.d/apache2 restart

W ten sposób instalacja Nagiosa została zakończona. Można wykonać: /etc/init.d/nagios3 restart (restart wykonuje się po każdej ingerencji w pliki Nagiosa)

Instalacja NRPE do komunikacji między serwerem Nagios a klientami
DLA SERWERA
Po rozpakowaniu pliku „nrpe-2.12.tar.gz” wykonujemy:

cd nrpe-2.12
./configure
make all
make install-plugin
make install-daemon
make install-daemon-config
make install-xinetd
apt-get install libcurl4-openssl-dev

Zainstalowany zostanie plugin NRPE, deamon, przykładowy plik konfiguracyjny oraz xinetd (NRPE daemon będzie działał pod tą usługą). Co najważniejsze (tylko w przypadku serwera!) dodajemy wpis do pliku command.cfg (znajduje się w /usr/local/nagios/etc/)

define command{
command_name check_nrpe
command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$
}

$USER1$ to ścieżka, która jest skonfigurowana w pliku resource.cfg
Dodatkowo na serwerze trzeba edytować plik /etc/local/nagios/etc/nrpe.cfg i dodać w nim linijkę:

allowed_hosts= !adres_IP_klienta!

DLA KLIENTA
Dla klienta nie ma potrzeby instalowania Nagiosa. Potrzebne jest jedynie zainstalowanie pluginów oraz NRPE (można postępować według powyższej instrukcji). W przypadku NRPE, po zainstalowaniu, dodatkowo edytujemy linijkę only_from w pliku /etc/xinetd.d/nrpe

only_from = !adres_IP_serwera_Nagios!


następnie edytujemy plik /etc/services I dodajemy wiersz:

nrpe 5666/tcp # NRPE


Po tych czynnościach restartujemy xinetd i sprawdzamy czy port 5666 nasłuchuje

/etc/init.d/xinetd restart
netstat –at | grep nrpe


Powinien wyświetlić sie następujący komunikat:

tcp 0 0 *:nrpe *:* LISTEN

Jeżeli taki komunikat nie pojawił się należy upewnić się czy został dodany wpis w pliku /etc/services, czy został wpisany poprawny adres serwera w pliku /etc/xinetd.d/nrpe, czy xinetd jest zainstalowany i uruchomiony oraz w ostateczności sprawdzić logi systemowe dla xinetd i nrpe.
Jeżeli daemon NRPE działa poprawnie, po wpisaniu komendy:

/usr/local/nagios/libexec/check_nrpe –H !adres_IP_SERWERA!

Powinien wyświetlić się komunikat dotyczący zainstalowanej wersji NRPE, na przykład:

NRPE v2.12

Dodatkowo na hoście klienta trzeba edytować plik /etc/local/nagios/etc/nrpe.cfg i dodać w nim, w zależności od tego co chcemy mieć sprawdzane, przykładowo:

command[check_users]=/usr/local/nagios/libexec/check_users -w 5 -c 10 command[check_load]=/usr/local/nagios/libexec/check_load -w 15,10,5 -c 30,25,20


a także

server_address= !adres_IP_serwera!

Podsumowując: po każdej modyfikacji jakiegokolwiek pliku, który łączy się z Nagios należy wykonać restart. Pluginy znajdują się w katalogu /libexec. Przykładowe pliki konfiguracyjne znajdują się w folderze /conf.d. W celu modyfikacji i wprowadzania nowych funkcji wykorzystuję się pliki: nagios.cfg (główny plik konfiguracji w którym określamy, które pliki mają być brane pod uwagę przy tworzeniu statystyk), commands.cfg (każda komenda check_ musi być tu zaimplementowana), resource.cfg (to tu znajdują się hasła oraz ścieżki, które można wykorzystać w prostych skrótach np.:$ARG1$), cgi.cfg (poszczególne ekrany przedstawiające statystyki w Nagios). Powtórzę kolejny raz: należy bardzo dokładnie przyjrzeć się przykładowej konfiguracji plików w katalogu conf.d.
W najbliższym czasie postaram się dołączyć opis instalacji i konfiguracji PNP4Nagios do tworzenia wykresów (wiem, że Munin też jest ok, ale potrzebowałem czegoś co jest zintegrowane z Nagios) oraz poradę jak zmienić skórkę w Nagios. Ewentualnie będę się starał dostosować do komentarzy.

Debian Lenny + AD 2008R2, czyli Samba > 3.4.1

Używanie Debian w środowisku Active Directory

Index

Debian Linux jest systemem operacyjnym. To potężne narzędzie, które może przynosić wiele korzyści w sieci. Używanie go w środowisku Windows może być bardzo trudne. Jest tam wiele przeszkód, które nie pozwalają na gładkie wprowadzenie systemu Debian Linux w sieci. Pierwszą rzeczą, i bardzo ważną, jest wprowadzenie autentyczności dla konta użytkownika.

Jeśli stacje robocze są w domenie Active Directory (AD), użytkownicy używają potwierdzenia autentyczności. Gdy nazwa użytkownika i hasło są używanie dla jednej lub drugiej usługi może to stwarzać dużo problemów. Jeśli kiedykolwiek czytelnik próbował postawić system Debian Linux w produkcji, prawdopodobnie napotkał ten problem. Dodatkowo, w środowisko AD, administratorzy mogą logować się do jakiejkolwiek maszyny i rozwiązywać problemy wykorzystując hasło administratora domeny.

Co mamy do tej pory to: aktywna nazwa użytkownika i hasło do bazy danych, które jest ciągle wykorzystywane do potwierdzenia autentyczności w usługach sieciowych. To luksusy, które powinny wyznaczać drogę jaką trzeba podążać. Jeśli nie można ustalić autentyczności użytkowników do domeny AD, wtedy usługi udostępniane na zewnątrz są niepewne i należy stworzyć oraz uaktualnić bazę danych użytkowników.

Potwierdzenie autentyczności AD nie należy do działania Debian’a, więc jest potrzebne jakieś oprogramowanie, które musi być użyte do zezwolenia na współpracę między dwoma programami. Oprogramowanie, które to umożliwia jest nazywane Sambą. Zajmuje się ona udostępnianiem plików i innych cech sieci, co jest charakterystyczne dla komputerów z systemem Windows. Winbind jest składnikiem Samby, który odwzorowuje (mapping) użytkownika i grupy z Active Directory do języka Linux. Kerberos jest nisko-poziomowym protokołem używanym do potwierdzenia autentyczności hasła w sieci, gdzie jest używana nieszyfrowana transmisja z sesją AD.

Instrukcja ta pokaże jak zainstalować udostępniany folder używając do tego systemu Debian z linuxowy serwerem plików. Można przypuszczać, że wystarczy skorzystać z prawa jakie ma konto root. Te parę kroków jest konieczne do wykorzystania potencjału systemu Debian w AD. W skrócie zostanie to przedstawione poniżej.

Instalowanie niezbędnych paczek używanych przez Debian w środowisku Active Directory

Paczki te są potrzebne do zainstalowania prostego serwera plików Samba używanego przez Debian Lenny i przy autentyfikacji w środowisku AD. Instalujemy Sambę oraz Kerberos’s następującym poleceniem:

aptitude install samba ntpdate smbclient winbind krb5-config krb5-user

Niestety w repozytoriach do Lennego, nie znajdziemy odpowiedniej wersji Samby, dlatego skorzystamy z backportów.

Dodajemy do pliku etc/apt/sources.list wpis:

deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib non-free

uruchamiamy apt-get update i importujemy klucze do repozytorium:

apt-get install debian-backports-keyring
aptitude -t lenny-backports install samba ntpdate smbclient winbind krb5-config krb5-user

Wstawiamy w Workgroup/domena informacje kiedy ma być wprowadzony. Zostanie zainstalowany jakiś plik .conf do wykorzystania. W tej chwili nie będziemy się martwić o serwer WINS. Gdy proces zostanie zakończony Daemons automatycznie się uruchomi. Potrzebujemy zastopować działąnie tego pliku podczas jego konfiguracji. Żeby zatrzymać działanie Samby oraz Winbind wpisujemy:

/ etc/init.d /samba stop
/ etc/init.d /winbind stop

Tworzenie pliku konfiguracyjnego używanego przez Debian w środowisku AD

Wszystkie pliki konfiguracyjne znajdują  się w folderze /etc/samba. Warto jest przeczytać je i w celu stworzenia odpowiedniej wiedzy – modyfikować (po uprzednim skopiowaniu oryginalnych plików!).

mkdir /etc/samba/copyconf
mv /etc/samba/* /etc/samba/copyconf/

tworząc własny plik /etc/samba/smb.conf dobrze jest upewnić się czy domena jest zgodna

nano /etc/samba/smb.conf
#/etc/samba/smb.cnf[global]workgroup              =       ((DOMAIN))

server string          =       %h server

wins support           =       no

socket options         =       TCP_NODELAY

large readwrite        =       no

log level              =      1

log file               =       /var/log/samba/samba.%m.log

security               =       ads

realm                  =       ((DOMAIN)).COM

encrypt passwords      =       yes

obey pam restrictions  =        yes

winbind use default domain     =      yes

winbind enum users             =      yes

winbind enum groups            =       yes

template shell                 =       /bin/bash

idmap uid                      =       10000-20000

idmap gid                      =       10000-20000

 

Konfiguracja i testowanie Kerberos przy użyciu Debian w środowisku AD

Ponieważ Samba już  wie jaką jest częścią domeny mamy podstawową jej konfigurację. Potrzebujemy teraz autentykacji jej pracy. Kerberos jest oprogramowaniem, które łączy się z domeną AD w celu autentykacji użytkowników. Bardzo ważne jest to, żeby czas na serwerze był  zsynchronizowany z kontrolerem domeny AD.

sync time
ntpdate ((domain controller))

Edytujemy plik konfiguracyjny Kerberos w celu prawidłowego określenia kontrolera domeny.

nano /etc/krb5.conf

ważna część to konfiguracja domeny /etc/krb5.conf :

[libdefaults]default_realm = ((DOMAIN)).COM[realms]

((DOMAIN)).COM = {

kdc = ((domain controller))

kdc = ((backup DC))

admin_server = (domain controller))

}

[domain_realm]

.((domain)).com = ((domain controller)).((domain)).COM

Można testować możliwości Kerberosa sprawdzając hasło użytkownika przez wpisanie:

kinit ((username))

następnie typ:

klist

Jeżeli efekt końcowy wygląda tak jak poniżej, wszystko jest gotowe.

Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0Default principal: (username)@(domain).COMValid starting     Expires            Service principal

04/27/09 13:54:23  04/27/09 23:54:26  krbtgt/(domain).COM@(domain).COM

renew until 04/27/09 23:54:23

Numerowanie kont w AD w Linuksie poprzez Winbind używając Debian w środowisku AD

Do numerowania użytkowników w AD najpierw trzeba dokonać aktualizacji pliku nsswitch.conf:

nano /etc/nsswitch.conf

dodajemy “winbind” do passwd i w linii grupy. Jeżeli posiadamy “compat” w lini, można zrobić coś takiego:

passwd:         compat winbindpasswd_compat:  winbindgroup:          compat winbind

group_compat:   winbind

Przyłączenie serwera Debian Linux do AD – użycie Debian w środowisku AD

Gdy już wszystko mamy skonfigurowane uruchamiamy Sambe i Winbind:

/etc/init.d/winbind start && /etc/init.d/samba start

Jeżeli wszystkie pozostałe kroki zostały poprawnie wykonane, można teraz bez problemu przyłączyć komputer do domeny. Dla komputera tworzymy konto w AD.

net ads join -U ((administrative user))

powinniśmy zobaczyć:

Joined ((server name)) to realm ((domain)).com

Możemy przetestować  Winbind oraz poprawność jego działania wpisując:

wbinfo -t

 

Autoryzacja Winbind w celu autentykacji użytkowników na serwerze – użycie Debian w środowisku AD

Pozwoli to na logowanie do hosta na konta AD. Należy edytować następujące pliki, które powinny wyglądać tak:

# /etc/pam.d/common-accountaccount    sufficient    pam_winbind.soaccount    required    pam_unix.so

# /etc/pam.d/common-auth

auth    sufficient    pam_winbind.so

auth    required    pam_unix.so use_first_pass nullok_secure

# /etc/pam.d/common-session

session    required    pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0066

session    sufficient    pam_winbind.so

session required    pam_unix.so

Bardzo ważne jest to, żeby w “obey pam restriction” było ustawione „yes” (w pliku smb.conf), żeby powyższe ustawienia były efektywne.

Nadawanie dostępu administracyjnego w AD w Debian Linux Server

Polecenie sudo pozwala administratorowi systemu dopasować autentykacje dla grupy lub użytkownika do nadania odpowiednich możliwości działania. Przypuścimy, że mamy domenę zabezpieczonej grupy nazwanej ‘TCP’. Następujące polecenie nada grupie w AD odpowiednie prawa i dostęp:

aptitude install sudo
visudo

przesuniemy do samego końca i dodamy linie:

%(domain)\\tcp ALL =(ALL) ALL

Po wykonaniu tego polecenia grupa ‘TCP’ pełny dostęp do serwera co z wiadomych względów nie jest bezpieczne.

Tworzenie grupy udostępniającej w domenie grupy przy użyciu Samby – użycie Debian w środowisku AD

Jak tylko dołączyłeś do serwera Samby w swojej domenie i po wywołaniu identyfikacji użytkownika – tworzenie udostępniania i dostępu grupy do plików jest proste. Musimy stworzyć folder, który jest własnością root’a i domeny grupy. Samba odziedziczy dostęp po folderze nadrzędnym. Przykład  dla stwarzania folderu w domenie grupy nazwijmy „corporate_HR ”. Domena jest zatytułowana “ acme ”. Tam jest  administracyjna grupa wsparcia “ admins”. Ustawiając dostęp do folderu na ‘2771’ powoduje, że Root i grupa „corporete HR” ma pełen dostęp. To zmusi wszystkie nowe pliki utworzone pod folderem HR do wzięcia parametru grupowego z tej rodziny. Używając parametru “force group ” należy upewnić się, że pozwolenia są odpowiednio dobrane i członek z grupy „ACME\\admins ” ma dostęp do plików.

Logujemy się jako root

instalacja pliku systemowego

cd /homemkdir HRchgrp corporate_HR HR

chmod 2771 HR

instalacja udostępniania:

[HR]comment    =    share for corporate HR groupreadonly    =   no

inherrit owner    =    yes

inherit permissions    =    yes

authorized users    =    @ACME\\corporate_HR @ACME\\admins

force group    =    ACME\\corporate_HR